วันศุกร์ที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2555

โรงเรียนอนุบาลระนอง

โรงเรียนอนุบาลระนอง เดิมสังกัดกองการศึกษาพิเศษ กรมสามัญศึกษากระทรวงศึกษาธิการ ตั้งอยู่เลขที่ 2 ถ.ลุวัง ต.เขานิเวศน์ อ.เมืองระนอง จ.ระนอง ซึ่งเป็นที่ตั้งของโรงเรียนสตรีระนอง เปิดทำการสอนเมื่อ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ.2513 ระดับชั้นอนุบาล 1 และชั้นอนุบาล 2 ได้มีการจัดให้มีการเรียนการสอนตามหลักสูตรของการศึกษาพิเศษกรมสามัญศึกษา ใช้โรงอาหารหนึ่งหลังและต่อเติมซ่อมแซมชั้นล่างบ้านพักครู อีกหนึ่งหลังเป็นห้องเรียน มีครูจำนวน 4 คน นักเรียน 56 คน ผู้บริหารคนแรกคือ นางภารณี  สนธิสมบัติ ต่อมาเมื่อ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2523  ได้โอนไปสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ ปัจจุบันเปิดทำการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวม 31 ห้องเรียน นักเรียนทั้งสิ้น 1,317 คน บุคลากร 51 คน ฝ่ายบริหาร 4 คน ผู้สอน 42 คน ลูกจ้าง 6 คน  และปัจจุบันมี นางวรรณี  พุ่มสุวรรณ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น